Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

У нашој школи се организује рад са децом у продуженом боравку. Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда и представља могућност да деца поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су родитељи на послу. 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста који након редовне наставе одлазе кући и без надзора проводи време до доласка родитеља.Самостални боравак код куће,често излаже дете многим опасностима,а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом о детету. Продужени дневни рад након или пре редовне наставе - ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, један је од модела којим се могу квалитетно и конструктивно решити проблеми запослених родитеља и перманентно иновирати ваннаставне активности. Нова улога школе на тај начин ће бити максимално и рационално искоришћена, јер пружа небројене могућности деловања у  сврху правилног раста и развоја сваког детета. 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку
 • омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима које ће повољно утицати на развој целокупне личности,индивидуалних и јединствених потенцијала,
 • омогућити развој детета као социјалног бића,
 • припремити дете за даље образовање и перманентно учење.
 

Oганизација рада у 
продуженом боравку

Продужени боравак - хетерогене групе ученика од 1. и  2. разреда 

Полазници:
Ученици 1. и 2.  разреда 
Величина групе:15-30 ученика 
Време организације рада: 7.30 -15.30 часова.
Образовно-васпитни рад :израда домаћих задатака и осталих задатака, уз пружање помоћи у учењу
Остали облици рада: организовано слободно време, ваннаставне активности, рекреација, игре по слободном избору и друштвено-користан рад
 
Kaдровске потребе: 
учитељи разредне наставе за рад у продуженом боравку.

Дневни план активности

САМОСТАЛНИ РАД УЧЕНИКА 
(ЧАСОВИ УЧЕЊА)

 • писање домаћих задатака
 •  понављање,вежбање и утврђивање обрађеног градива: српски језик, математика, свет око нас

АКТИВАН ОДМОР

 •  друштвене и едукативне игре
 • игре упознавања
 • игре за социјално учење
 • игре за вежбање концентрације
 • игре речима  
 •  игре памћења
 • игре релаксације и опуштања 
 • игре по сопственом избору
 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ:

 • Школица спорта
 •  Ликовна радионица
 • Музичка радионица
 • Језичка радионица
 • Спортске активности
 • Факултативне активности -посете, излети, шетње и екскурзије

У продуженом боравку повезују се игра, учење и рад, то је добро разрађени и уравнотежени облик рада са циљем целовитог развоја ученика.