Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању


Правилници

Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основним школама

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима

Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о општим стандардима постигнућа (крај обавезног образова)

Правилник о програму завршног испита

Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи